Tag Archives: โอเน็ต60

05Jun/17
เปรียบเทียบข้อสอบ-59-60

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการสอบ O-NET ปี 2559 และปี 2560

สำหรับน้องๆที่จะสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2560 พี่แม็คมีตารางเปรียบเทียบจำนวนข้อสอบและเวลาในการสอบในแต่ละวิชา  ดังนี้ ตัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกไป เพิ่มเวลาในการสอบ วิชาละ 10 นาที ตัดวิชาสังคมศึกษาออกไป ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ลดลงขึ้น  5  ข้อ  ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ลดลง 32 ข้อ