Tag Archives: อาชีพ

21Feb/17
Untitled-4

10 อาชีพรุ่ง ในยุคดิจิตอล

  จากการที่บริษัทโตโยต้าปรับลดพนักงานโดยให้เหตุผลว่ามาจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังชะลอตัวรวมถึงเศรษฐกิจโลกผันผวน จึงต้องปรับลดกำลังการผลิต และจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่ระบุว่าอัตราการว่างงานของไทยเดือน ม.ค.-พ.ค. 2559 อยู่ที่ 1.07% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ 0.93%