Tag Archives: จิตสำนึกสาธารณะ

14Feb/17
การศึกษา 4

การศึกษาไทย ก้าวตามนโยบาย 4.0

          หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบาย“ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง            ซึ่งการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงกับนโยบายดังกล่าวได้นั้น ระบบการศึกษาไทยต้องก้าวสู่“การศึกษา 4.0”