Tag Archives: คะแนนGAT/PAT

12May/17
ปรับPAT

การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560 และได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น           สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อRead More…