1481683118363

*หมายเหตุ:

ในส่วนคะแนนรายบุคคลของนักเรียนทางสถาบันทดสอบ
ได้จัดส่งให้ครูผู้ประสานงานประจำโรงเรียนแล้ว
ส่วนการขอดูกระดาษคำตอบเริ่มวันที่ 13 – 23 ธันวาคม 2559
เพียงแจ้งชื่อ – สกุลและชื่อโรงเรียนของนักเรียนส่งมาที่
 Line: MACTEST  
หรือEmail: MACTEST@maceducation.com
และสามารถโทรมาที่สายด่วนจัดสอบ   062-875-6581    
(ติดต่อได้ในเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ 09:00-17:00)   

รางวัลระดับประเทศ
อันดับที่ 1 เด็กหญิง สาวิตรี สุนทรวิวัฒน์ 404.5 คะแนน
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

อันดับที่ 2 เด็กชายตฤณศรีวราหกุล 404  คะแนน
โรงเรียนแสงโสม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้รับ โล่รางวัล+เกียรติบัตร+ทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท

อันดับที่ 3 เด็กหญิง ภัทมน ภัทรกุล 399.5 คะแนน 
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ได้รับ โล่รางวัล+เกียรติบัตร+ทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท

รางวัลระดับภาค

กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนแสงโสม

 • มิเกล่า เฟอร์โรนี 398.50 คะแนน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • จิรกร จงรัตนกิจ 398.00 คะแนน เกียรติบัตร

โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ

 • อิทธิเชษฐ์ ทองแสง 395.00 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร

ภาคเหนือ

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

 • วรัทยา วีรกุล 376.00 คะแนน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • จรีภัทร์ ภู่ผะกา 362.50 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร
 • วรินทร์ทิพย์ สุวรรณนามัย 350.00 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร

ภาคกลาง

โรงเรียนเอกชัย

 • วิริยา เทพบางจาก 386.00 คะแนน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

โรงเรียนกสิณธรเซนปีเตอร์

 • ภูริ กุสลางกูรวัฒน์ 381.50 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร

โรงเรียนเอกชัย

 • ภูมิรพี เจริญศักดิ์ 363.50 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร

ภาคตะวันออก

โรงเรียนมารีวิทย์

 • ณภัสสร์อร ธรรมอารี 399.00 คะแนน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิฯ

 • รชต รัตนกิจ 382.00 คะแนน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • บุญพัฒน์ ดีเดิม 375.50 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

 • พัชรพร สัพโส 348.00 คะแนน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

โรงเรียนกวดวิชาแม็คมหาสารคาม

 • พิชญ์สินี เขม้นการ 335.50 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร

โรงเรียนอนุบาลหนองแสง

 • ภูวนาท ภูสง่า 332.50 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร

ภาคใต้

โรงเรียนสุวรรณวงศ์

 • ธนกฤต วชิรอนันต์ 398.00 คะแนน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • อรกัญญา หงษ์มณี 396.00 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร
 • วิชยา ช่วยมาก 392.50 คะแนน ได้รับเกียรติบัตร

ระดับจังหวัด

 รางวัลระดับจังหวัดจะได้รับเกียรติบัตรทุกลำดับ

จังหวัดกระบี่ 

1. ปาณณิสตา คงปาน โรงเรียนอิศรานุสรณ์

2.นิลาวัลย์ บุญศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์

3.เบญญาภา คงมาก โรงเรียนอิศรานุสรณ์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.กฤตภาส รัตนเวสส์ โรงเรียนแสงโสม

2.ณัฐกิตติ์ ธัญรัตนเศรษฐ์ โรงเรียนบูรณะศึกษา

3.ภูมินันท์ อัศวะศิริจินดา โรงเรียนบูรณะศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี

1.กุลภัตรา สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต

2.ภัชราภรณ์ วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต    

3.ภิชาญาดา ชาญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต

จังหวัดขอนแก่น

1.ธัญภัทร ศรีชมภู โรงเรียนสนามบิน

2.จิดาภา เสริมศรีทอง โรงเรียนสนามบิน

3.วรรณศิริ กิตติภัคดีกุล โรงเรียนสนามบิน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1.ณัฐติญา บุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ

2.ณัฐชา ปิ่นวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

3.กัญญาวีณ์ รัฐศานติบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ

จังหวัดชลบุรี

1.ณัฐชาปิ่นวัฒนากุลโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

2.ธัญรดา แก้วสอาด โรงเรียนมารีวิทย์

3.ภัทรหทัย ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

จังหวัดชัยภูมิ

1.ภูวดล คำมา โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด

2.โสภิตนภา ทุมพล โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด

3.บัญชา แสนปัญญา โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด

3.มณฑาทิพย์ โพธิกะ โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด

จังหวัดเชียงราย

1.เถาลัง แซ่เฉิน โรงเรียนเอกทวีวิทย์

2.อนุชิต จิน โรงเรียนเอกทวีวิทย์

3.เกียรติยศ อนุวรชิกา โรงเรียนเอกทวีวิทย์

จังหวัดเชียงใหม่

1.สรวิชญ์ โชตยันดร โรงเรียนวชิราลัย

2.ธัชธรรม ตั้งไมตรีจิต โรงเรียนวชิราลัย

3.ฉัตรชนก ปันปวน โรงเรียนวชิราลัย

จังหวัดตาก

1.กัลยรัตน์ ศรีไสวการะเกด โรงเรียนบ้านกล้อทอ

2.นิพันธุ์ อัครเดชบวร โรงเรียนบ้านกล้อทอ

3.วีระดา ศรีจินดาวนา โรงเรียนบ้านกล้อทอ

จังหวัดนครราชสีมา

1.พลอย กิตติสกนธ์ โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร

2.สุพัชราภา เฉียงไธสง โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร

3.อรชร สวามีชัย โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.กุลกัญญา สุขอนันต์ โรงเรียนกวดวิชาแม็คทุ่งสง

2.กาญชนก ช้างกลาง โรงเรียนกวดวิชาแม็คทุ่งสง

3.ภัทรพล สุวรรณมณี โรงเรียนกวดวิชาแม็คทุ่งสง

จังหวัดนนทบุรี

1.กนกลดา เลิศวรญาณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

2.วรินทร ลิมปกาญจน์เวช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

3.ชาญณรงค์ ชัยเวชนิมิตโรงเรียนกสิณธรเซนปีเตอร์

จังหวัดนราธิวาส

1.ฟัรฮานาบูแวยูโซะ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

2.นะดาสะตาปอ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

3.รุสดาดาแลเบาะ โรงเรียนสวนสวรรค์

จังหวัดปทุมธานี

1.ตะวัน กตัญญู โรงเรียนวัดบางเตยใน

2.พชร ศรีนวลโ รงเรียนวัดบางเตยใน

3.ธีรพล ผลงาม โรงเรียนวัดบางเตยใน

จังหวัดปราจีนบุรี

1.เพ็ญพิชชา จำรัสพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา

2.ปัณณวิชญ์ ศรีวุฒิไพศาล โรงเรียนมารีวิทยา

3.กมลทิพย์ พวังสุขโ รงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

จังหวัดปัตตานี

1.วานีตา หะยีลาเตะ โรงเรียนอามานะศักดิ์

2.สุลัยมาน แวนาแว โรงเรียนอามานะศักดิ์

3.ดาเนียล ยือแร โรงเรียนอามานะศักดิ์

จังหวัดพัทลุง

1.พีรดนย์ พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

2.ซอนียายีบิลัง โรงเรียนบ้านบางมวง

3.ชนพัฒน์ สงวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว

จังหวัดพิษณุโลก

1.พนิตพร กลั่นหวาน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

2.ปุญญิศา ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

2.ญาณภา โพธิ์ดง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์

จังหวัดภูเก็ต

1.ธนภร ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา     

2.เนตรศิริภัคร์ นาวีว่อง โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา

3.ธนวัต นิลเลิศ โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา

จังหวัดมหาสารคาม

1.ปริยากร ญาวงศ์ โรงเรียนกวดวิชาแม็คมหาสารคาม

2.จารุพิชญา เฮงวานิชโรงเรียนกวดวิชาแม็คมหาสารคาม

3.วราภรณ์ ศรีเทพ โรงเรียนกวดวิชาแม็คมหาสารคาม

จังหวัดร้อยเอ็ด

1.กันต์กมล เหมือนเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

2.ฐิตาพร ขยันชม โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

3.พิชญุตม์ จันทร์ฝาง โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร

จังหวัดราชบุรี

1.ธณัฐเทพ เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

2.บุณณดา บุญสุด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

3.ภีมทพนธ์ รัดแดง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

จังหวัดลำปาง

1.จิรภัทร ภู่สำลี รงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)

2.มาริกา ถาคร โรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)

3.สิงหราช แก้วบุญเรือง โรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง)

จังหวัดสกลนคร

1.กัลยรัตน์ มูลทา โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

2.ธีร์ธวัช โสภิพันธ์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

3.พัชรีวรรณ ตั้งธนานุสนธิ์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา

จังหวัดสงขลา

1.นภัสสร วิพลชัยโรงเรียนสุวรรณวงศ์

2.ณัฐกาญจน์ เกียรติโสภณโรงเรียนสุวรรณวงศ์

3.ศิรภัสสร วังธนากร โรงเรียนสุวรรณวงศ์

จังหวัดสตูล

1.ชัญญาณัฐ ทิพย์รองพล โรงเรียนภูริภรณ์ชัย

2.กัณฐิกา ทศานนท์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัย

3.สิตานัน อังโชติพันธ์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัย

3.กมลชนก หนูละออง โรงเรียนภูริภรณ์ชัย

จังหวัดสมุทรสาคร

1.กัญญาณัฐ ตั้งภัณฑรักษ์ โรงเรียนเอกชัย

2.มินตรา บูรณะไพบูลย์ โรงเรียนเอกชัย

3.ภภัทร อุบลธานา โรงเรียนเอกชัย

จังหวัดสุราษฎ์ธานี

1.สิรวิชญ์ บุญเลี้ยงเต็มบุญเกียรติ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

2.ชนากานต์ อินทเจียด โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

3.สุทธิภัทร แซ่โค้ว โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา

จังหวัดอุดรธานี

1.รุ่งไพลิน พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง

2.วชิรญาณ์ ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง

3.จนิสตรา ยอดยศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง