เปรียบเทียบข้อสอบ-59-60

สำหรับน้องๆที่จะสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2560 พี่แม็คมีตารางเปรียบเทียบจำนวนข้อสอบและเวลาในการสอบในแต่ละวิชา  ดังนี้

เปรียบเทียบข้อสอบ59-60-ป-6

  1. ตัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกไป
  2. เพิ่มเวลาในการสอบ วิชาละ 10 นาที

เปรียบเทียบข้อสอบ59-60-ม-3

  1. ตัดวิชาสังคมศึกษาออกไป
  2. ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ลดลงขึ้น  5  ข้อ 

เปรียบเทียบข้อสอบ59-60-p-2

  1. ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ลดลง 32 ข้อ