18Jan/17

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการสอบ Pre V-NET ระดับ ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง รางวัลที่ 1 นางสาว  ปวีณกร  แย้มกลิ่น 111.25 คะแนน ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท โรงเรียนเกริกวิทยาลัย รางวัลที่ 2 นางสาวพนัชกร เมืองฟัก 102.5 คะแนน ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 7,000 บาท

28Dec/16

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการสอบ Pre V-NET ระดับ ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย รางวัลที่ 1 นางสาวจิตตา อะซองกู่ 142.5 คะแนน นางสาวอาหมี่ ชื่อมื่อ 142.5 คะแนน ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาคนละ 8,500 บาท รางวัลที่ 3 นายธีรเดช แซ่จ๋าว 141.25 คะแนน ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 4,000 บาท