23Mar/17

ข้อสอบมัลติมีเดีย แบบทดสอบ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 หน่วยการเรียน เรื่อง วันไหว้ครู 1. นักเรียนที่ร่วมพิธีทั้งหมดมี กี่คน ก. 10 คน ข. 100 คน ค. 1000 คน ง. 10000 คน 2. พิมพ์โจทย์ คำถาม สำหรับข้อที่ 2 ที่นี่ ก. ตัวเลือกที่ 1Read More…

17Mar/17

(หน้า 2) 10 เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จ

6. สนับสนุนให้ลูกกล้าฝัน พ่อแม่ที่ดีควรคอยกระตุ้นให้ลูกกล้าที่จะฝัน  ไม่ว่าความฝันนั้นจะหลุดโลกแค่ไหนก็ตาม สิ่งสำคัญคือความฝันจะทำให้เด็ก ๆ ตื่นเต้นและกระตุ้นให้พวกเขาอยากเรียนรู้ ความฝันของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตามอายุ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะเป้าหมายในชีวิตต้องค่อย ๆ สร้างไปเรื่อย ๆ ช่วยลูกตามหาความฝัน เพราะนั่นจะทำให้ลูกรู้ทิศทางแล้วเป้าหมายของชีวิต เด็กบางคนอาจไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไร นั่นเป็นเพราะความคิดพวกเขาถูกจำกัดอยู่ 7. แนะนำด้วยคำถาม การบอกให้เด็กทำนู่นทำนี่โดยตรงยิ่งจะทำให้เด็กสร้างกำแพง และไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพูด การจะทำให้เด็กยอมรับในสิ่งที่คุณแนะนำ คุณควรให้พวกเขาได้บอกความรู้สึกตัวเอง และชี้แนะหนทางให้เขา เราต้องถามคำถามที่กระตุ้นให้เด็กคิดถึงผลของการกระทำ เช่น “ลูกคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกทำอย่างนั้น?” “แทนที่จะทำอย่างนั้น ลูกทำอะไรแทนได้บ้าง?” ฯลฯ คำถามปลายเปิดเช่นนี้จะสนับสนุนให้เด็กได้รู้จักคิดแก้ปัญหา และสร้างความมั่นใจในตัวเองให้กับเขาเมื่อเขาสามารถแก้ปัญหาได้เองRead More…

15Feb/17

ประกาศรางวัล Pre Final ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒

สถาบันทดสอบแม็ค   ร่วมกับ   สถาบันกวดวิชาแม็คทุ่งสง ประกาศรางวัลชนะเลิศการสอบ Pre Final ระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  1.เด็กชายทีปธัช   ไชยศร            โรงเรียนรัตนศึกษา  2.เด็กหญิงมณินทร  รัตนบุรี         โรงเรียนรัตนศึกษา  3.เด็กชายสตางค์   สิงห์ทวีศักดิ์    Read More…

15Feb/17

ประกาศรางวัล Pre Final ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓

สถาบันทดสอบแม็ค   ร่วมกับ   สถาบันกวดวิชาแม็คทุ่งสง ประกาศรางวัลชนะเลิศการสอบ Pre Final ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙    1.เด็กชายธนัฐถ์   ลิ่มอภิชาต          โรงเรียนรัตนศึกษา   2.เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยถิรโรจน์         โรงเรียนตันติวัตร      3.เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  ราชรักษ์  Read More…

15Feb/17

ประกาศรางวัล Pre Final ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔

สถาบันทดสอบแม็ค   ร่วมกับ   สถาบันกวดวิชาแม็คทุ่งสง ประกาศรางวัลชนะเลิศการสอบ Pre Final ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 1.เด็กหญิงณัฐชา    ทองแป้น               โรงเรียนรัตนศึกษา 2.เด็กชายธนกร   ประกอบวณัชกุล             โรงเรียนรัตนศึกษา 3.เด็กหญิงรังสิมา  ทรัพยาสาร          Read More…

15Feb/17

ประกาศรางวัล Pre Final ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕

สถาบันทดสอบแม็ค   ร่วมกับ   สถาบันกวดวิชาแม็คทุ่งสง ประกาศรางวัลชนะเลิศการสอบ Pre Final ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  1.เด็กหญิงอธิชา   แก้วพรรณราย       โรงเรียนตันติวัตร  2.เด็กชายนิติธร  เกตุแก้ว              โรงเรียนตันติวัตร  3.เด็กชายชวกร   ทองเลี่ยมนาค    Read More…