รางวัลระดับประเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
รางวัลที่ 1 นางสาว  ปวีณกร  แย้มกลิ่น 111.25 คะแนน

ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
รางวัลที่ 2 นางสาวพนัชกร เมืองฟัก 102.5 คะแนน
ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 7,000 บาท

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
รางวัลที่ 3 นาย จิราวุฒิ ธรณีสุข 97.5 คะแนน
ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 4,000 บาท

รางวัลชมเชย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
นางสาว นิรชา คำหล้า 96.25 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
นางสาว เนติมา คงได้ดี คะแนนที่ได้ 95 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท

รางวัลระดับภาค

ภาคเหนือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
นางสาว ณัฐธิดา ภูดอนตอง 93.75 คะแนน
ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร

ภาคกลาง
โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
นางสาว ณัชชา มุกดากัน 91.25 คะแนน
ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
นางสาว นิตติยา  บริบูรณ์ 88.75 คะแนน
นาย สิริชัย น้อยสีมุม
88.75 คะแนน ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร

ภาคตะวันออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
นาย สมโภชน์ วรกุล
นางสาว จรรยพร บุญให้
นางสาว กฤตานนท์ บุตรฉกรรจ์
นางสาว ศรสวรรค์ มณีแสง
นางสาวกรรณิกา ดวงแก้วงาม
91.25 คะแนน ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร

ภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
นางสาวสุวารี ตรีไวย
นายกวิน แก้วมงคล
คะแนนที่ได้ 85 คะแนน ได้รับเหรียญทอง+เกียรติบัตร