รางวัลระดับประเทศ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
รางวัลที่ 1 นางสาวจิตตา อะซองกู่ 142.5 คะแนน

นางสาวอาหมี่ ชื่อมื่อ 142.5 คะแนน
ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษาคนละ 8,500 บาท

รางวัลที่ 3 นายธีรเดช แซ่จ๋าว 141.25 คะแนน
ได้รับโล่ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 4,000 บาท

รางวัลชมเชย นางสาวพรทิวา อาสอ 140 คะแนน
นางสาวทิตยา แซ่จัง 140 คะแนน
นางสาววนิสา ขัตติยะ 140 คะแนน
ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลระดับภาค

ภาคเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

นางสาว บัวเขียวนาระ 137.5 คะแนน
ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร

ภาคกลาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ

นายศิวกร จารุถาวรนันท์ 111.25 คะแนน
ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศรีสงคราม

นางสาวพรทิพย์ ทัดไพ 122.5 คะแนน
ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร

ภาคตะวันออก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง

นายกรัณย์ จำปาเรือง 96.25 คะแนน
ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร

ภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

นางสาวเพ็ญนภา นันทวโนทยาน 115 คะแนน
ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร