All posts by admin

15Jun/17
กสพท

สรุปข้อมูลการรับนักศึกษา กสพท 61

           กสพท. ได้เข้าร่วมการในระบบ Clearing House ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน โดย ทปอ. จะเป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้    สำหรับข้อมูลรายละเอียดติดตามได้ที่เวปไซต์ ทปอ. และ ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่  http://www9.si.mahidol.ac.th/

05Jun/17
เปรียบเทียบข้อสอบ-59-60

ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการสอบ O-NET ปี 2559 และปี 2560

สำหรับน้องๆที่จะสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2560 พี่แม็คมีตารางเปรียบเทียบจำนวนข้อสอบและเวลาในการสอบในแต่ละวิชา  ดังนี้ ตัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกไป เพิ่มเวลาในการสอบ วิชาละ 10 นาที ตัดวิชาสังคมศึกษาออกไป ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ลดลงขึ้น  5  ข้อ  ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์   ลดลง 32 ข้อ  

12May/17

สอบที่โรงเรียน (สำหรับคุณครู)

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>                Download ใบสมัคร คลิก!! สถาบันทดสอบแม็คจะมีการประเมินผลสอบรายบุคคล โดยจะประเมินแยกเป็นกลุ่มสาระวิชาอย่างละเอียด และมีผลวิเคราะห์คะแนนสำหรับสถานศึกษา  

12May/17

สอบที่บ้าน (สำหรับผู้ปกครอง)

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>             download ใบสมัคร คลิก!! สถาบันทดสอบแม็คจะมีการประเมินผลสอบรายบุคคล โดยจะประเมินแยกเป็นกลุ่มสาระวิชาอย่างละเอียด คุณสามารถนำผลนี้ไปใช้ในการติวเพิ่มเติมให้แกลูกของคุณได้  

12May/17
ปรับPAT

การปรับคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560 และได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น           สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อRead More…