เฉลยข้อสอบ Pre O-NET 2559

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการสอบ Pre O-NET
ในส่วนคะแนนรายบุคคลของนักเรียนทางสถาบันทดสอบได้จัดส่งให้ครูผู้ประสานงานประจำโรงเรียนแล้ว
หากเกิดความคลาดเคลื่อนในการติดต่อประสานงานสามารถ
สอบถามเพิ่มเติม           
สายด่วนจัดสอบโทร  062-8756581                    
Line: MACTEST  
Email: MACTEST@maceducation.com