ข้อสอบมัลติมีเดีย
แบบทดสอบ


รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 หน่วยการเรียน เรื่อง วันไหว้ครู

1. นักเรียนที่ร่วมพิธีทั้งหมดมี กี่คน
ก. 10 คน
ข. 100 คน
ค. 1000 คน
ง. 10000 คน

2. พิมพ์โจทย์ คำถาม สำหรับข้อที่ 2 ที่นี่
ก. ตัวเลือกที่ 1
ข. ตัวเลือกที่ 2
ค. ตัวเลือกที่ 3
ง. ตัวเลือกที่ 4

3. พิมพ์โจทย์ คำถาม สำหรับข้อที่ 3 ที่นี่
ก. ตัวเลือกที่ 1
ข. ตัวเลือกที่ 2
ค. ตัวเลือกที่ 3
ง. ตัวเลือกที่ 4

4. พิมพ์โจทย์ คำถาม สำหรับข้อที่ 4 ที่นี่
ก. ตัวเลือกที่ 1
ข. ตัวเลือกที่ 2
ค. ตัวเลือกที่ 3
ง. ตัวเลือกที่ 4

5. พิมพ์โจทย์ คำถาม สำหรับข้อที่ 5 ที่นี่
ก. ตัวเลือกที่ 1
ข. ตัวเลือกที่ 2
ค. ตัวเลือกที่ 3
ง. ตัวเลือกที่ 4

6. พิมพ์โจทย์ คำถาม สำหรับข้อที่ 6 ที่นี่
ก. ตัวเลือกที่ 1
ข. ตัวเลือกที่ 2
ค. ตัวเลือกที่ 3
ง. ตัวเลือกที่ 4

7. พิมพ์โจทย์ คำถาม สำหรับข้อที่ 7 ที่นี่
ก. ตัวเลือกที่ 1
ข. ตัวเลือกที่ 2
ค. ตัวเลือกที่ 3
ง. ตัวเลือกที่ 4

8. พิมพ์โจทย์ คำถาม สำหรับข้อที่ 8 ที่นี่
ก. ตัวเลือกที่ 1
ข. ตัวเลือกที่ 2
ค. ตัวเลือกที่ 3
ง. ตัวเลือกที่ 4

9. พิมพ์โจทย์ คำถาม สำหรับข้อที่ 9 ที่นี่
ก. ตัวเลือกที่ 1
ข. ตัวเลือกที่ 2
ค. ตัวเลือกที่ 3
ง. ตัวเลือกที่ 4

10. พิมพ์โจทย์ คำถาม สำหรับข้อที่ 10 ที่นี่
ก. ตัวเลือกที่ 1
ข. ตัวเลือกที่ 2
ค. ตัวเลือกที่ 3
ง. ตัวเลือกที่ 4