กพ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 โดยรับสมัคร 4 ระดับวุฒิการศีกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี, ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้

โดยรับทั้งหมด 500,000 อัตรา ดังต่อไปนี้

Untitled-3

โดยมีกำหนดการ ในการรับสมัครดังต่อไปนี้

http://job2.ocsc.go.th/

 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547 -1000 ต่อ 8713 , 6927  ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

การรับสมัครสอบ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2560 ถึง 21 มี.ค. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/

ที่มา: http://job2.ocsc.go.th/