เทคนิคครู(ู้ช่วย

  จากการสอบรอบที่ผ่านมา มีการที่กำหนดระเบียบให้ผู้สอบต้องผ่านภาค ก. ก่อนถึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ข ทำให้ทราบได้ว่ามีคนได้ไปสอบภาค ข. น้อยมาก ผ่านไม่ถึง 10% ของผู้เข้าสอบทั้งหมด และคนที่ไปสอบภาค ข.  ก็สอบผ่านเกือบ 100%  ดังนั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่การสอบภาค ก. 

โดยการสอบภาค ก. ได้แก่ ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (150 คะแนน) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.ความรอบรู้   50  คะแนน

2.ความสามารถทั่วไป   50   คะแนน

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  50 คะแนน

โดยคะแนนทั้งหมด 150  คะแนน ถ้าต้องการผ่านเกณฑ์ จะต้องได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 60 ของข้อสอบทั้งหมด นั่นคือ เราต้องทำข้อสอบให้ได้ 90 ข้อขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์สอบผ่านภาค ก. หรือเราสามารถแบ่งเป็นส่วนละ 30 ข้อ ซึ่งเราต้องทำข้อสอบในส่วนที่ 3 ให้ได้มากกว่า 40 ข้อขึ้นไป  แล้วทำส่วนที่ 1 ความรอบรู้ และส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป ให้ได้ 50 %  หรือ 25 ข้อ  ซึ่งคงพอเป็นไปได้  ถ้าสามารถทำได้ตามที่คำนวณไว้ นั่นคือ คะแนนส่วนที่ 1 + 2 = 50  และส่วนที่ 3 อีก 40 รวมเป็น 90 ก็จะผ่านพอดี โดยข้อสอบ 3 ส่วนแบ่งเป็น

1.ความรอบรู้  50  คะแนน โดยเนื่้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง และข่าวต่าง ๆ เพราะฉะนั้น เราควรดูข่าวต่างๆ เป็นประจำวัน  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ข้อสอบจะออกเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน  เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างกว้าง  ในส่วนนี้ไม่ต้องเน้นฝึกทำข้อสอบมากนัก เพียงลองทำข้อสอบสัก 2 – 3 ชุดก็พอ ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 25 คะแนนขึ้นไป

2.ความสามารถทั่วไป 50    คะแนน   โดยเนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อสอบวิชา ภาษาไทย  คณิต  และภาษาอังกฤษ ซึ่งการแบ่งสัดส่วนจำนวนข้อสอบจะไม่แน่นอน  ในบางปี อาจจะมีข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 10 ข้อ  ภาษาไทย 20  ภาษาอังกฤษ 10 และอื่น ๆ อีก 10  ในบางปีอาจมีข้อสอบวิชาภาษาไทย 30 ข้อ  โดยให้ฝึกทำวิชาคณิตศาสตร์  อ่านเทคนิค  วิธีคิดหาคำตอบ  แต่อย่าฝึกทำข้อสอบเพียงอย่างเดียว เพราะอาจจะทำให้เราทำข้อสอบที่มีการพลิกแพลงโจทย์ หรือเปลี่ยนโจทย์ไม่ได้  ส่วนภาษาไทยส่วนใหญ่จะออกเป็นบทความยาว ๆ อาจจะยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 และให้ตอบคำถามจากเนื้อหา  เพราะฉะนั้นเราสามารถไปวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในห้องสอบ  ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 25 คะแนนขึ้นไป

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  50   คะแนนข้อสอบส่วนนี้เป็นข้อสอบที่มีเนื้อหาตายตัว จะออกข้อสอบเรื่องเดิมทุก ๆ ปี และเป็นเรื่องที่ผู้สอบครูผู้ช่วยทุกคนทราบดีอยู่แล้ว และสามารถอ่านจากหนังสือต่างๆได้  โดยผู้สอบควรหาข้อสอบและทำแบบฝึกหัดเยอะๆ โดยในส่วนนี้จะต้องทำให้ได้ 40 คะแนนขึ้นไป เพื่อนำคะแนนไปช่วย 2 ข้อแรก จึงจะสอบผ่านภาค ก.  .

โดยถ้าทำตามคำแนะนำนี้ ก็มีโอกาสสอบผ่านภาค ก. และไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเยอะจนเกินไป  ส่วนภาค ข. ก็เป็นวิชาการศึกษา กับวิชาเอก  

ขอขอบคุณความรู้ดีๆจาก http://krootoey.com