สอบครู

หลายๆท่านที่ต้องการสอบครูผู้ช่วยภาค ก แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องสอบหัวข้ออะไรบ้าง แต่ละหัวข้อมีกี่คะแนน และต้องได้กี่คะแนนถึงจะสอบผ่าน วันนี้ทางสถาบันทดสอบแม็ค  มีคำตอบมาให้ครับ

ข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 

1.ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
– สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
– นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ และ ๒๕๕๓
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
– พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
– กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด (ถ้ามี ให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย)

2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
– ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
– ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
– ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู
– วินัยและการรักษาวินัย
– คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
– มาตรฐานวิชาชีพ
– จรรยาบรรณวิชาชีพ
– สมรรถนะวิชาชีพ
– เจตคติต่อวิชาชีพครู

  ข้อสอบก็จะออกตามหลักเกณฑ์ข้างต้นนะครับ ดังนั้นผู้ที่สนใจสอบครูผู้ช่วย ควรขยันทำสอบข้อเก่าๆ เพื่อทำความเข้าใจหลักการของข้อสอบนะครับ