สถาบันทดสอบแม็ค  

ร่วมกับ  

สถาบันกวดวิชาแม็คทุ่งสง

ประกาศรางวัลชนะเลิศการสอบ Pre Final

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 1.เด็กหญิงอธิชา   แก้วพรรณราย       โรงเรียนตันติวัตร

 2.เด็กชายนิติธร  เกตุแก้ว              โรงเรียนตันติวัตร

 3.เด็กชายชวกร   ทองเลี่ยมนาค         โรงเรียนตันติวัตร