สถาบันทดสอบแม็ค  

ร่วมกับ  

สถาบันกวดวิชาแม็คทุ่งสง

ประกาศรางวัลชนะเลิศการสอบ Pre Final

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

1.เด็กหญิงณัฐชา    ทองแป้น               โรงเรียนรัตนศึกษา

2.เด็กชายธนกร   ประกอบวณัชกุล             โรงเรียนรัตนศึกษา

3.เด็กหญิงรังสิมา  ทรัพยาสาร                  โรงเรียนรัตนศึกษา