หัว

GAT-PAT ปีการศึกษา 2561

          รับสมัคร 22 พ.ย. – 25 ธ.ค.60
          ชำระเงิน 22 พ.ย. – 26 ธ.ค.60
          สอบ 24 – 27 ก.พ. 61
          ประกาศผล 5 เม.ย. 61

9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561

          รับสมัคร  24 พ.ย. – 25 ธ.ค.60
          ชำระเงิน 24 พ.ย. – 26 ธ.ค.60
          สอบ  17-18 มี.ค. 61
          ประกาศผล 12 เม.ย. 61

กำหนดการ GAT-PAT-9